Techland

Unia Europejska

Polityka prywatności - jak przetwarzamy Twoje Dane Osobowe

Click here for an English version of Privacy Policy / Kliknij żeby zobaczyć angielską wersję Polityki Prywatności.

Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do wszystkich: Usług świadczonych przez Techland S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław, Polska, poprzez strony internetowe, będące własnością spółki Techland S.A. oraz Produktów produkowanych i dostarczanych Ci przez Techland S.A. – w zakresie w jakim wymagają one podania Danych Osobowych.

Szanujemy prywatność i staramy się stosować najlepsze praktyki w zakresie przetwarzania Danych Osobowych – w szczególności działamy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, znanego również jako Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO).

Niniejsza Polityka Prywatności służy wyłącznie celom informacyjnym, co oznacza, że nie stanowi źródła zobowiązań ani dla Ciebie, ani dla nas (nie jest umową). Dlatego też, zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności od czasu do czasu. Najnowsza wersja Polityki Prywatności będzie dostępna pod następującym linkiem: https://techland.net/docs/polityka-prywatnosci.

 1. Słowniczek – Podstawowe Pojęcia.
 2. Kiedy kontaktujesz się z nami lub odwiedzasz nasze strony internetowe: jakie dane osobowe zbieramy, jaki jest cel i podstawa prawna ich przetwarzania?
 3. Czym są pliki "cookie" oraz inne podobne technologie? w jaki sposób ich używamy i do jakich celów?
 4. Jak długo przetwarzamy twoje dane osobowe?
 5. Kto ma dostęp do twoich danych osobowych?
 6. Twoje prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych.

Słowniczek – podstawowe pojęcia.

Dane Osobowe - wszystkie przetwarzane przez nas informacje dotyczące Ciebie. Na przykład: imię, nazwisko, adres e–mail, numer telefonu, dane demograficzne (w tym wiek), dane rozliczeniowe, itp.

Przetwarzanie - wszystkie działania, jakie wykonujemy na Twoich Danych Osobowych. Na przykład: zbieranie, przechowywanie, aktualizowanie, wysyłanie wiadomości do Ciebie, usuwanie danych;

Usługi - usługi oferowane przez Techland w szczególności za pośrednictwem Stron Internetowych, z których Użytkownik może skorzystać, w tym np. usługi związane z Produktami, zakładanie kont przez Użytkownika na Stronach Internetowych lub w naszych Produktach i korzystanie z takich kont, składanie zamówień na Produkty i Usługi, dokonywanie zakupów, testowanie gier, korzystanie z forum dla graczy, korzystanie ze wsparcia technicznego dla Użytkowników, branie udziału w konkursach organizowanych przez Techland, wypełnianie ankiet dotyczących Stron Internetowych oraz udostępnianie innych funkcjonalności Stron Internetowych.

Produkty - produkty, w tym w szczególności gry produkowane przez Techland; niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie również do Danych Osobowych, które przetwarzane są w związku z korzystaniem z Produktów, w tym w szczególności: gier, które produkuje Techland.

Techland - administrator Danych Osobowych, tj. Techland S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Jana Szczyrki 11, 54-426 Wrocław, Polska.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z jednej z naszych Stron Internetowych, Produktów lub Usług.

Strony Internetowe - strony internetowe należące do Techland, do których niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie oraz ich podstrony, w szczególności dostępne pod następującymi adresami: techland.net, dyinglightgame.com, techlandgg.com; zasady korzystania ze Stron Internetowych można znaleźć w odpowiednim regulaminie dostępnym pod następującym linkiem: https://techland.net/docs/terms-of-service (Regulamin).

W zakresie wszystkich powyższych definicji, odniesienia do liczby mnogiej obejmują również odniesienia do liczby pojedynczej i odwrotnie.

Kiedy kontaktujesz się z nami lub odwiedzasz nasze strony internetowe: jakie dane osobowe zbieramy, jaki jest cel i podstawa prawna ich przetwarzania?

Komunikacja

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe, uzyskane podczas naszych rozmów lub korespondencji, prowadzonych np. w celu uzyskania odpowiedzi na wystosowane przez Użytkownika zapytanie czy też złożenia reklamacji.

Gdy komunikujesz się z nami, na przykład za pomocą zewnętrznego narzędzia/czatu, wiadomości e–mail, formularzy dostępnych na Stronach Internetowych lub w ramach Produktów, mediów społecznościowych itp., możemy przetwarzać Dane Osobowe, które Cię identyfikują (np. adres e–mail, numer IP, Twój pseudonim), metadane dotyczące komunikacji (np. data kontaktu, czas trwania naszej rozmowy), a także treść naszej komunikacji (np. historia rozmowy na czacie, treść wiadomości e–mail).

Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, usprawnienia naszej komunikacji, poprawy jakości obsługi klienta, a także w celach marketingowych i w celu zawarcia umowy. W takich przypadkach, podstawa prawna przetwarzania zależy od kontekstu naszej komunikacji.

Jeśli kontaktujesz się z nami, w celu uzyskania informacji dotyczących Usług lub Produktów oferowanych przez Techland albo dotyczących Stron Internetowych, co do zasady podstawą prawną przetwarzania będzie nasz prawnie uzasadniony interes (wynikający z wyżej wymienionych celów; art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadniony interes Techland polega w takiej sytuacji, w zależności od treści skierowanego do nas zapytania, na potrzebie udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika lub na promocji naszych Produktów lub Usług. Jeśli jednak Twoje zapytanie prowadzi do zawarcia z nami umowy, podstawą prawną przetwarzania jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO - podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Możemy również, po uzyskaniu Twojej uprzedniej zgody, przesyłać Ci za pośrednictwem poczty elektronicznej informacje handlowe o Produktach lub Usługach oferowanych przez Techland (np. newslettery) lub podmioty z nim powiązane (w szczególności z Grupy Techland). Zgoda na otrzymywanie ww. informacji jest całkowicie dobrowolna, a jej udzielenie nie jest warunkiem korzystania ze Stron Internetowych – Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną, na przykład poprzez ustawienia swojego indywidualnego konta w panelu konta lub klikając w link znajdujący się w otrzymanej wiadomości e–mail, zawierającej informacje marketingowe (nie wpływa to na zgodność z prawem informacji handlowych przesłanych Użytkownikowi przed cofnięciem zgody).

Zgoda może zostać udzielona, np. poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym lub na podstronach znajdujących się na Stronach Internetowych. Podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - nasz marketing.

Strony Internetowe, Produkty i Usługi

Możemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe (np. imię, nazwisko, adres, adres e–mail, adres rozliczeniowy) w związku z Twoim dostępem do Stron Internetowych, nabyciem naszych Produktów i korzystaniem z nich oraz w związku ze świadczeniem na Twoją rzecz Usług.

Podczas świadczenia na Twoją rzecz Usług, lub kiedy korzystasz z naszych Produktów, możemy przetwarzać informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych Stron Internetowych lub Produktów i wykonywania wiążącej nas umowy. Celem, a także podstawą prawną przetwarzania Twoich Danych Osobowych w takiej sytuacji, jest z reguły prawidłowe wykonywanie zawartej przez nas umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) - na przykład dostosowanie parametrów infrastruktury do Twoich preferencji, ułatwienie dokonywania wzajemnych rozliczeń, świadczenie Usług czy umożliwienie Ci korzystania z Produktów, w tym w zakresie dopasowanym do Twoich potrzeb lub preferencji, zapewnienie wsparcia lub porady.

Zakres Danych Osobowych, które możemy przetwarzać, oprócz RODO, wynika również w szczególności z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Aby korzystać z naszych Usług lub Produktów, podanie przez Ciebie niektórych Danych Osobowych będzie konieczne, takich jak na przykład: imię, nazwisko, adres e-mail, dane rozliczeniowe. itp.

Podanie przez Użytkownika Danych Osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednak należy mieć świadomość, że niepodanie niektórych Danych Osobowych, które są niezbędne do korzystania z danej Usługi, Produktu lub Stron Internetowych może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z tej Usługi lub danego Produktu, na przykład może to uniemożliwić utworzenie indywidualnego konta, uniemożliwić dostęp do forum lub uczestnictwo w konkursach.

Ochrona prywatności dzieci ma dla nas duże znaczenie. Niektóre z naszych Usług lub Produktów mogą nie być przeznaczone dla dzieci poniżej 13 roku życia, a my nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci poniżej 13 roku życia. Zarówno w naszych Produktach, jak i Stronach Internetowych stosujemy oznaczenia klasyfikacji wiekowej (np. PEGI). Staramy się również nie publikować na naszych Witrynach treści nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich. Treści wideo, jeśli w ogóle, są z reguły publikowane w witrynach zewnętrznych, w których obowiązują polityki dotyczące ograniczeń wiekowych.

Techland może przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu dokonywania analiz statystycznych i marketingowych, opracowywania strategii marketingowych oraz poprawy jakości Usług i Produktów, a także wydajności Stron Internetowych. W tym celu, Techland może również korzystać z anonimowych i nieanonimowych ankiet, wypełnianych przez Użytkowników bezpośrednio przy użyciu formularzy dostępnych na Stronach Internetowych, w obrębie naszych Produktów lub wysyłanych przez Użytkowników pocztą elektroniczną lub w inny sposób. Przetwarzanie Danych Osobowych do powyższych celów jest zgodne z prawem, ponieważ jest konieczne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Techland (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) - cele statystyczne i marketingowe.

Obrona przed roszczeniami oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa

Możemy również przetwarzać część twoich Danych Osobowych w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami lub w celu wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z obowiązującego prawa, na przykład przepisów podatkowych czy rachunkowych – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub konieczność spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Techland, jako administratorze Danych Osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Niezależnie od powyższego możemy również przetwarzać Twoje Dane Osobowe w celu zapobiegania i wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa, oszustw i innych niepożądanych działań. W takim wypadku, podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron, w tym za pośrednictwem naszych przycisków mediów społecznościowych. Chociaż staramy się zamieszczać linki tylko do stron internetowych, które podzielają nasze wysokie standardy i szacunek dla prywatności, nie ponosimy odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo lub praktyki ochrony prywatności stosowane przez inne strony internetowe, a link nie stanowi poparcia dla takiej strony. Po przejściu z naszej strony na inną stronę internetową użytkownik podlega zasadom i warunkom tej strony, w tym, ale nie wyłącznie, jej polityce prywatności i praktykom. Prosimy o sprawdzenie tych zasad przed przesłaniem jakichkolwiek danych na te strony.

Czym są pliki "cookie" oraz inne podobne technologie? Jak ich używamy i do jakich celów?

Możemy wykorzystywać pliki cookie w ramach naszych Usług lub Produktów, w tym zarówno na Stronach Internetowych Techland, jak i na stronach internetowych naszych partnerów biznesowych. Możemy również gromadzić Dane Osobowe za pomocą pikseli (sygnałów nawigacyjnych, ang. web beacons), logów serwera i innych podobnych technologii.

Pliki cookie to niewielkie pliki danych, które są wysyłane na Twoje urządzenie, podczas odwiedzania przez Ciebie określonej Strony Internetowej, która przechowuje informacje o tym, w jaki sposób z niej korzystasz, a czasami także śledzi informacje o Tobie.. Pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoje urządzenie i zbierać dane, takie jak nazwa domeny Twojego dostawcy usług internetowych, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego, adres IP, odwiedzane przez Ciebie strony internetowe, a także dane operacyjne lub informacje o lokalizacji urządzenia. Informacje gromadzone przez pliki cookie nie zawsze są Danymi Osobowymi w rozumieniu RODO. Jeśli jednak wcześniej podałeś nam swoje Dane Osobowe, pliki cookie mogą być bezpośrednio z Tobą powiązane, na przykład poprzez powiązanie numerów identyfikacyjnych w plikach cookie z innymi informacjami.

Piksele (znane również jako sygnały nawigacyjne) - Strony Internetowe i inne treści (takie jak filmy, wiadomości e-mail i reklamy) mogą zawierać fragmenty kodu, które wysyłają na serwer informacje o sposobie korzystania z nich przez Ciebie. Istnieją różne rodzaje pikseli, w tym piksele obrazu (które są małymi obrazami graficznymi) i piksele JavaScript (które zawierają kod JavaScript). Kiedy wchodzisz na Stronę Internetową, wideo, e-mail lub reklamę, która zawiera piksel, piksel może pozwolić nam lub innemu podmiotowi na zrzucenie lub odczytanie plików cookie z Twojej przeglądarki. Piksele są używane w połączeniu z plikami cookie do śledzenia aktywności przez konkretną przeglądarkę na konkretnym urządzeniu. Możemy umieszczać piksele, które pozwalają nam śledzić nasze konwersje, dostarczać Ci reklamy zarówno w Usługach, jak i poza nimi, a także zapewnić Ci dodatkowe funkcje.

Zasadniczo, podstawą prawną przetwarzania twoich Danych Osobowych gromadzonych za pomocą plików cookie i podobnych technologii jest twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), z wyjątkiem przypadków, gdy ich wykorzystanie jest konieczne do prawidłowego funkcjonowania Stron Internetowych (świadczenia usług drogą elektroniczną), gdy opieramy się na art. 173 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo Telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r., i odpowiednio nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wyżej wymienione Dane Osobowe przetwarzamy w celu poprawy jakości Usług, Produktów i działalności Techland, a także w celu dostosowania treści dostępnych za pośrednictwem Stron Internetowych lub Produktów do Twoich indywidualnych preferencji (w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych, wykorzystywanego w celu prezentacji treści, w tym reklam, ofert lub promocji dotyczących Usług lub Produktów, w sposób dostosowany do zainteresowań Użytkownika, nie wpływający przy tym znacząco na jego decyzje - profilowanie). Możemy odczytywać Twoje preferencje, na przykład analizując jak często odwiedzasz nasze Strony Internetowe, z jakich Usług lub Produktów korzystasz, w tym: jakie gry, rozszerzenia, treści do pobrania wybierasz itp. Pozwala to na lepsze zrozumienie Twoich oczekiwań i przez to na dostosowanie się do Twoich potrzeb. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii, powyższe czynności będą często wykonywane przez system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu prezentowana Tobie treść, będzie treścią najbardziej aktualną (przetwarzamy twoje Dane Osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes – cele promocyjne/analityczne/wydajnościowe - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest Twoja zgoda, przypominamy, że możesz ją wycofać w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli natomiast Twoje Dane Osobowe są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Szczegółowy opis przysługujących Ci praw możesz znaleźć w Części VI. poniżej.

Przeglądarki internetowe lub inne oprogramowanie zainstalowane na Twoim urządzeniu zwykle domyślnie zezwalają na stosowanie na nim plików cookie, a tym samym na zbieranie wyżej wymienionych informacji. Możesz zmienić sposób korzystania z plików cookie, w tym całkowicie je zablokować lub usunąć, za pomocą Twojej przeglądarki internetowej – więcej informacji na ten temat znajdziesz w jej instrukcji obsługi. Pamiętaj, że wyłączenie lub zablokowanie niektórych plików cookie może uniemożliwić lub znacznie utrudnić prawidłowe funkcjonowanie naszych Stron Internetowych, na przykład poprzez ich spowolnienie. Więcej informacji o ustawieniach plików cookie można znaleźć w samej przeglądarce i/lub na naszych Stronach Internetowych. Możesz również odwiedzić stronę https://www.allaboutcookies.org w celu uzyskania praktycznych porad.

Ze względu na serwery, z których pochodzą, pliki cookie dzielimy na:

 1. własne pliki cookie - ustawiane przez serwery internetowe naszych Stron Internetowych;
 2. zewnętrzne pliki cookie - ustawiane przez serwery internetowe inne niż naszych Stron Internetowych.

Ze względu na cykl życia pliki cookie dzielimy na:

 1. tymczasowe - tymczasowy plik cookie zawiera informacje przechowywane w pamięci tymczasowej, które są usuwane bezpośrednio po zakończeniu przez Użytkownika danej sesji lub po – zamknięciu przeglądarki internetowej;
 2. stałe - zwane także trwałymi plikami cookie lub przechowywanymi plikami cookie; plik cookie, który jest przechowywany na twardym dysku urządzenia Użytkownika, dopóki nie wygaśnie (stałe pliki cookie mają nadane daty ważności) lub do momentu usunięcia pliku cookie przez Użytkownika; stałe pliki cookie są używane do gromadzenia informacji identyfikujących Użytkownika, takich jak zachowanie Użytkownika podczas przeglądania przez niego Strony Internetowej lub preferencje Użytkownika dotyczące konkretnej Strony Internetowej.

Możemy używać następujących rodzajów plików cookie:

 1. niezbędne pliki cookie przyczyniają się do użyteczności strony poprzez umożliwianie podstawowych funkcji takich jak nawigacja na stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona internetowa nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek;
 2. pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik;
 3. statystyczne pliki cookie pomagają właścicielom stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje;
 4. marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników i tym samym bardziej cenne dla wydawców i reklamodawców strony trzeciej;
 5. nieklasyfikowane pliki cookie, to pliki, które są w procesie klasyfikowania, wraz z dostawcami poszczególnych ciasteczek.

Zgodnie z wymogami RODO, możesz zarządzać swoimi zgodami dotyczącymi różnych rodzajów plików cookie. Udostępniamy w tym celu narzędzie Cookiebot, którego interfejs pozwala Ci zdecydować, które cookies akceptujesz, a ustawienia te możesz zmienić w dowolnym czasie w zależności od swoich preferencji. Kliknij tutaj, aby zgodnie z RODO wyświetlić i zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie.

W zależności od celów i podstaw prawnych przetwarzania plików cookie, mogą być one przechowywane i przetwarzane przez okres wskazany w Części IV niniejszej Polityki.

Jak długo przetwarzamy Twoje Dane Osobowe?

Jeśli twoje Dane Osobowe są zbierane wyłącznie w związku z naszą bieżącą komunikacją (część II Polityki Prywatności powyżej), możemy je przetwarzać, w zależności od rodzajów poszczególnych informacji, przez okres kilku dni (niektóre pliki cookie) do maksymalnie dwóch lat (bardziej szczegółowe zapytania i rozmowy, które mogą być przydatne dla naszego kontaktowania się w przyszłości).

W przypadku, gdy Techland przetwarza dane w celu marketingu bezpośredniego swoich Produktów i Usług, dane będą przetwarzane w tym celu do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu. Użytkownik może również w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną. Po wycofaniu zgody informacje takie nie będą już dłużej wysyłane do Użytkownika.

Dane Osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo będzie on korzystał z indywidualnego konta na konkretnej Stronie Internetowej w celu świadczenia Usług (okres obowiązywania umowy) lub korzystania z Produktów oraz zwykle przez około siedmiu kolejnych lat po jej wygaśnięciu, co wynika w szczególności z przepisów podatkowych.

Jeśli Twoje Dane Osobowe są przetwarzane, ponieważ korzystasz z naszego forum, testujesz gry, bierzesz udział w konkursie lub zapewniamy Ci wsparcie techniczne i/lub przygotowujemy odpowiedź na Twoje zapytanie lub skargę, Twoje Dane Osobowe będą przechowywane i przetwarzane tak długo jak będzie to konieczne do wykonania którejkolwiek z powyższych czynności, jednak nie dłużej niż przez okres określony przez prawo lub przez okres przedawnienia roszczeń.

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie Twojej zgody mogą być przechowywane do momentu jej wycofania, do momentu osiągnięcia celów, dla których taka zgoda została udzielona lub jeżeli przetwarzanie dotyczy plików cookie (śledzenia) lub innej podobnej technologii - do czasu usunięcia takich plików za pomocą ustawień przeglądarki/urządzenia (jeżeli jest to technicznie możliwe).

Dane Osobowe przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu mogą być przechowywane, dopóki nie wyrazisz sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, z wyjątkiem sytuacji, gdy pomimo sprzeciwu stwierdzimy, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub istnieją podstawy do wszczęcia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Okresy retencji opisane powyżej mogą zostać odpowiednio przedłużone w przypadku potencjalnych roszczeń (o okres ich przedawnienia określony przez prawo, w szczególności w Kodeksie Cywilnym), w przypadku wszelkich istniejących roszczeń i toczących się postępowań sądowych – na czas trwania takich postępowań i ich rozstrzygnięcia – oraz jeżeli prawo zobowiązuje nas w pewnych przypadkach do przetwarzania takich danych przez dłuższy okres. W każdym wypadku, zastosowanie ma dłuższy okres przechowywania danych osobowych.

Możemy anonimizować Twoje Dane Osobowe (aby nie można było ich dłużej kojarzyć z Tobą) do celów badawczych lub statystycznych, w którym to przypadku możemy wykorzystywać te informacje bezterminowo bez konieczności powiadamiania Cię o tym.

Kto ma dostęp do Twoich Danych Osobowych?

Dostęp do Twoich Danych Osobowych uzyskują wyłącznie:

 1. odpowiednio upoważnieni pracownicy i współpracownicy spółki Techland lub podmiotów z nią stowarzyszonych, którzy zobowiązali się do ich zachowania w tajemnicy lub mają odpowiedni ustawowy obowiązek zachowania poufności;
 2. podmioty, które wspierają nas w świadczeniu Usług lub umożliwianiu Ci dostępu do naszych Produktów, na podstawie odpowiednich umów, na przykład inne podmioty z grupy Techland, podmioty dostarczające usługi lub narzędzia IT, umożliwiające nam komunikację z Użytkownikami, dostawcy usług prawnych i konsultingowych, audytorzy/kontrolerzy, podmioty obsługujące płatności internetowe, agencje marketingowe i reklamowe (w tym usługi marketingowe i reklamowe świadczone przez Google, Facebook itp.).

Wszystkie te podmioty mają dostęp tylko do tych informacji, które są im niezbędne do wykonania określonych działań.

Możemy również zostać zobowiązani – jeśli istnieje ku temu podstawa prawna – do przekazania określonych informacji organom władzy publicznej, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Ponieważ niektóre z podmiotów z nami stowarzyszonych są zarejestrowane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), podobnie jak niektóre podmioty dostarczające nam rozwiązania związane z funkcjonowaniem Techland, Stron Internetowych i świadczeniem Usług oraz dostarczaniem Ci naszych Produktów, a Twoje Dane Osobowe mogą być tam przekazywane, zapewniamy odpowiednie mechanizmy prawne mające na celu należyte zabezpieczenie Twoich Danych Osobowych, w tym przede wszystkim stosujemy standardowe klauzule o ochronie danych, przyjęte decyzją Komisji Europejskiej oraz zawieramy umowy o powierzeniu danych osobowych do przetwarzania, które spełniają wymogi RODO.

Masz prawo uzyskać kopię odpowiednich mechanizmów prawnych, które stosujemy przy przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do krajów poza EOG. W tym celu skontaktuj się z nami.

W przypadku przekierowania Użytkowników na strony internetowe podmiotów innych niż Techland (np. w celu zakupu wybranego produktu), Techland nie przekazuje takim podmiotom żadnych Danych Osobowych Użytkowników. W zakresie w jakim funkcje lub powiązane strony internetowe odwiedzane przez Użytkownika nie są Stronami Internetowymi należącymi do Techland, Techland nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie Danych Osobowych Użytkowników związanych z korzystaniem z tych stron lub funkcji. Aby zrozumieć zasady przetwarzania danych na tych stronach, Użytkownik powinien zapoznać się z politykami prywatności dostępnymi na tych stronach internetowych.

Techland oświadcza, że Dane Osobowe, które przechowuje i przetwarza są zabezpieczone w należyty sposób, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Techland stosuje odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Dostęp do Danych Osobowych Użytkownika otrzymują wyłącznie osoby, które potrzebują tych danych w celu świadczenia Usług, dostarczania Ci naszych Produktów i do obsługi Stron Internetowych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych

W celu skutecznego realizowania przysługujących Ci praw, zalecamy wysyłanie wszelkich związanych z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zapytań na adres e–mail gdpr@techland.pl z podanego przez Ciebie adresu kontaktowego, wpisując w tytule "Żądanie RODO". W ww. wiadomości e–mail sprecyzuj, z którego prawa chcesz skorzystać. Pamiętaj, że jest to jedynie sugestia co do sposobu, w jaki możesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień. Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad nie jest obowiązkowe, a jakiekolwiek odstępstwa od ww. sposobu realizacji uprawnień, nie doprowadzą do utraty przez Ciebie opisanych poniżej praw.

Przysługują Ci następujące prawa:

 • Dostęp do Twoich Danych Osobowych - możesz zwrócić się do nas o podanie szczegółowych informacji, na przykład o tym:
  • czy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe;
  • w jakim celu;
  • jakie kategorie Danych Osobowych przetwarzamy;
  • kto jest odbiorcą Twoich Danych Osobowych;
  • jaki jest planowany okres przetwarzania (jeśli to możliwe), a jeśli nie jest to możliwe, kryteria określania tego okresu;
  • jeśli Dane Osobowe nie zostały zebrane od Ciebie – wszystkie dostępne informacje dotyczące ich źródła.

Możesz również uzyskać wgląd do wszystkich Danych Osobowych, które przetwarzamy (kopia danych).

 • Sprostowanie danych - jeśli informacje o Tobie są lub stały się nieprawidłowe, masz prawo zażądać ich zaktualizowania.
 • Cofnięcie zgody - możesz wycofać swoją zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 • Usunięcie danych - w niektórych sytuacjach RODO daje tzw. "prawo do bycia zapomnianym". Możesz skorzystać z tego prawa, jeśli nadal przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, szczególnie w następujących przypadkach:
  • Twoje Dane Osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych, przy jednoczesnym braku innej podstawy prawnej do dalszego ich przetwarzania;
  • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych, gdy nie występują nadrzędne prawnie i uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych;
  • Twoje Dane Osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo;
  • prawo wymaga, abyśmy usunęli Twoje Dane Osobowe.
 • Ograniczenie przetwarzania - co do zasady, możesz żądać abyśmy ograniczyli naszą działalność wyłącznie do przechowywania informacji o Tobie. Jest to możliwe w przypadku, gdy:
  • kwestionujesz poprawność przetwarzanych przez nas Danych Osobowych – na okres, który pozwala nam sprawdzić poprawność tych danych;
  • przetwarzanie Twoich Danych Osobowych narusza prawo, lecz zamiast ich usunięcia wolisz, aby przetwarzanie było ograniczone;
  • Techland nie potrzebuje już Twoich Danych Osobowych do celów przetwarzania, ale są one Tobie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • sprzeciwiłeś się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych – jedynie do czasu rozstrzygnięcia czy Twoje interesy przeważają nad naszymi prawnie uzasadnionymi interesami.
 • Przenoszenie danych - masz prawo do otrzymania swoich Danych Osobowych w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu komputerowego, a także do ich przesłania innemu administratorowi, jeżeli:
  • przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy; i
  • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 • Sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacja, masz prawo sprzeciwić się niektórym operacjom, które wykonujemy na Twoich Danych Osobowych, w szczególności w następujących przypadkach:
  • gdy przetwarzanie opiera się na naszym prawnie uzasadnionym interesie;
  • kiedy przetwarzamy Twoje Dane Osobowe w celach związanych z badaniami naukowymi lub historycznymi lub w celach statystycznych.

Pamiętaj jednak, że jeżeli pomimo Twojego sprzeciwu stwierdzimy, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, będziemy nadal przetwarzać Twoje Dane Osobowe objęte sprzeciwem w niezbędnym zakresie. Jeśli nie zgadzasz się z taką oceną sytuacji, możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego (więcej informacji poniżej).

W przypadku przetwarzania Danych Osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich Danych Osobowych w takich celach. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich Danych Osobowych do celów marketingu bezpośredniego, Dane Osobowe nie będą od tej pory przetwarzane w takich celach.

 • Skarga do właściwego organu nadzorczego - w związku z naszymi działaniami jako administratora Twoich Danych Osobowych, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowy opis procedury wnoszenia skargi dostępny jest pod adresem: https://uodo.gov.pl/en/559/941. Listę lokalnych organów odpowiedzialnych za ochronę danych w całej UE oraz ich dane kontaktowe można znaleźć pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

Oczywiście, jeśli masz jakiekolwiek uwagi lub pytania na temat tego, jak przetwarzamy Twoje Dane Osobowe, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem gdpr@techland.pl.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 23.09.2022.

Please enter your date of birth